คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมฤต ศุขะวณิช ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ กรรมการ
นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางสาวฉันธนา ศรีสว้ัสดิ์ กรรมการ
นางอารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการ