คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นางลินจง สิงขรบุตร ประธานกรรมการ
นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ กรรมการ
นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี กรรมการ
นายพูลวิทย์ ธนทรัพย์สมบุญ กรรมการ
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายทรงศักดิ์ ผ่องชนะ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ