ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร ตำแหน่ง
นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ
นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาววารดี บังวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายพีรวัส ธนภูติ ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์