รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับ รายชื่อ จำนวน(หุ้น) ร้อยละ
1. นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ 4,766,659,290 60.32
2. MR.SHINJI TANAKA 360,133,451 4.56
3. น.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง 118,551,100 1.50
4. น.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา 115,830,133 1.47
5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 82,922,336 1.05
6. น.ส.ธนิยา สิริโยธิน 66,302,000 0.84
7. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 65,030,100 0.82
8. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล 50,915,400 0.64
9. นายสุวิทย์ โกวิทเจริญสุข 48,900,000 0.62
10. น.ส.อัชนันท์ คูประเสริฐยิ่ง 40,000,000 0.51
รวม 5,715,243,810 72.33