จริยธรรมองค์กร

จริยธรรมองค์กร

จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct)

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่ใช้บังคับกับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติงานดังนี้

จรรยาบรรณต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

1. บริษัทให้ความสำคัญ และยึดถือปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังนี้
– ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
– ปฎิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
– ปฎิบัติตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท
– ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทำการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. ปฎิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามรถอย่างเต็มที่ ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินขอตนเอง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฎิบัติหน้าที่การงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5. ไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัท หรือข้อมูลของพนักงานในบริษัทไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ
6. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยมิได้แจ้งให้บริษัทรับทราบ

จรรยาบรรณต่อลูกค้า

1. การดำเนินธุรกิจให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
2. ปฎิบัติตามข้อตกลงทางการค้า อย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค รับประกันคุณภาพสินค้าภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสม
3. การปฎิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ใส่ใจ และให้ความเท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกราย
4. จัดระบบบริการลูกค้า และช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการการเอาใจใส่ในเรื่องร้องเรียนของลูกค้า และแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

1. ปฎิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเสมอภาค โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้จนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
3. แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมมือพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ

จรรยาบรรณต่อคู่แข่ง

1. แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. ไม่กล่าวร้าย หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน หรือกระทำการใดที่ปกปิด หรือเป็นเท็จเพื่อทำให้คู่แข่งเสียหาย
3. ไม่แสวงหาข้อมูลทางการค้าจากคู่แข่ง โดยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

จรรยาบรรณต่อพนักงาน

1. ปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเป็นธรรมกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
2. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน
3. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน
4. สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า และมั่นคงในอาชีพการงาน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาบริษัท
6. ปลูกฝังคุณธรรมจิรยธรรมอันดี และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างจิตสำนึกอันดีงามแก่องค์กร
7. ปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพพนักงาน
8. เปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

จรรยาบรรณต่อชุมชนและสังคม

1. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับ
2. ไม่กระทำการใดที่ทำให้สังคมเสื่อมเสีย และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชน จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
3. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่สนับสนุนบุคคลใด ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
5. จัดให้มีการร้องทุกข์เรื่องที่มีผลกระทบต่อชุมชน ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเร่งปรับปรุงแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
6. สื่อสารข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจอย่างทันสถานการณ์

จรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือของลูกค้า เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น
2. หากการดำเนินการใดๆ ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือครอบครัว หรือ ญาติพี่น้อง หรือบุคคลที่รู้จัก พนักงานจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบทันที
3. ไม่เข้าร่วม หรือรับตำแหน่งใดๆ ในองค์กรอื่น รวมทั้งการรับตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือการรับจ้างทำงานในกิจการอื่นที่จะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

จรรยาบรรณเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ

1. รักษาความลับของบริษัท และความลับของลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับที่เกี่ยวกับการทำรายการต่างๆ ของลูกค้ากับบริษัท
2. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน หรือการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นเพื่อใช้ซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมถึงการห้ามกรรมการ และผู้บริหารบริษัทซื้อขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. หากพนักงานได้รับคำสั่งจากหน่วยงานรัฐให้แจ้งข้อมูลอันเป็นความลับ พนักงานต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล

จรรยาบรรณด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร

1. ปฎิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
2. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม จะปฎิบัติตามกฎหมาย และต่อต้านการทุจริต และจะไม่รับสินบน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และ/หรือบุคคลอื่น
3. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังไม่ให้การดำเนินธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา
4. เคารพสิทธิทางการเมือง และความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคล แต่กิจกรรมทางการเมืองควรถูกเก็บไว้ภายนอกสถานที่ทำงาน