การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ใช้นโยบายดังกล่าว เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมในเรื่องดังนี้
– การประชุมผู้ถือหุ้น
– การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
– กำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ
– การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
– การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือ และร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสาร ที่สำคัญอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และด้วยคุณภาพเดียวกัน ข้อมูลต่างๆ มีการตรวจสอบอย่างละเอียด รายงานข้อเท็จจริง อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงไปตรงมา

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในหัวข้อสำคัญดังนี้
– ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
– การกำกับดูแลกิจการที่ดี
– ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
– การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง