คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววารดี บังวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพีรวัส ธนภูติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายนันทพัทธ์ จิณณากูลสิทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง