วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

DIGI มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นคุณภาพและบริการ ที่ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก สร้างแพลตฟอร์มให้ก้าวทันยุคดิจิทัล พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • เป็นผู้นำด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการลงทุนในระบบ IT ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองชีวิตของสังคม Online โดยสร้างระบบการใช้คะแนนเพื่อแลกสินค้าและบริการที่ครอบคลุมชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในสังคม
  • บริษัทฯ จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
  • บริษัทฯ จะสร้างผลกำไรที่เหมาะสมในระยะยาว เพื่อตอบแทนแก่ผู้มีร่วมทุนของบริษัทอย่างยั่งยืน
  • บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างสูงสุด
  • บริษัทฯ จะตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร